Návštěvnost

TOPlist

Ochrana obyvatel

Ochrana obyvatel - Co dělat v případě ohrožení

Evakuace Požár Povodeň Vichřice Ptačí chřipka Podezřelé zavazadlo

Pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.


Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.


Nezapomeňte: !!! ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !!!

Obecné zásady

 • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Nepodceňujte vzniklou situaci.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek.
Co dělat v případě evakuace

Co dělat když bude nařízena evakuace

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.

Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Zásady pro opuštění bytu nebo domku v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděv cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.Obsahuje zejména:
 • Užívané léky, inzulín atd.
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.V případě vypuknutí požáru

Co dělat v případě požáru

 1. snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 2. pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. (informujte obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace a veškeré překážky v blízkosti požářiště)
 3. neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch)
 4. do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 5. po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc
 6. nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")
 7. volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům nebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů
 8. při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu (ulice + č.p.), v případě delších ulic je vhodné též udat příčnou ulici, která je poblíž. Pokud je popis místa pomocí ulic obtížný, je možno též použít ustálené místní názvy (les U dubu, osada Výsluní apod.) a popsat příjezdovou cestu. Všechny tyto údaje jsou velmi důležité, neboť na nich závisí rychlost dojezdu jednotky a následné zahájení zásahu
 9. operátor vám může podat základní informace "co dělat"
 10. nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 11. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu
 12. nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny.
 13. zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
 14. prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.
 15. snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)
 16. vyneste věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů; Vyneste zejména předměty, které působením požáru mohou vybouchnout, zvýšit intenzitu hoření, popřípadě mohou zvýšit škodlivost unikajících plynů (např. propan-butanové nádoby apod.); není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky
 17. vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 18. vyhledejte únikovou cestu
 19. vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 20. z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského sboru a dalších záchranných jednotek
 21. po příjezdu jednotky nezasahujte do její činnosti a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu.
 22. nemůžete-li pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům v jejich činnosti
 23. při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

 1. zachovejte klid
 2. uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 3. snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli
 4. otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 5. odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 6. v případě silného zakouření si lehněte na zem
 7. ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr
 8. snažte se dýchat klidně a zhluboka
 9. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvuCo dělat v případě povodně

Před povodní:

Včas se informujte na Vašem obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.

Pokud Vás může povodeň ohrožovat:
 • Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.

 • Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne:
 • Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
 • Připravte si evakuační zavazadlo a řiďte se pokyny k evakuaci.
 • Sledujte sdělovací prostředky

Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor. Nezapomeňte na evakuační zavazadlo.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. (Celou likvidaci provádějte s ochrannými prostředky)
 • Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.Co dělat v případě vichřice

V případě, že meteorologové vydají varování na extrémně silný vítr,je dobré být připraven, připomínají hasiči. Vydali proto k využití pár rad pro občany, co při silném větru dělat.

 • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (například květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
 • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.
 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
 • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
 • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly,schopnosti a možnosti. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Pokud je lidský život, zdraví popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.Co dělat – ptačí chřipka

Volejte: 800 100 415
(Bezplatná telefonní linka Ministerstva zemědělství poskytující informace k ptačí chřipce)

Co je ptačí chřipka?


Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Nejvýznamnější prevence pro člověka je dodržování zásad osobní hygieny.


Praktické rady:

 • Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu, nejbližšího soukromého veterináře, nebo Policii.
 • Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí./li>
 • Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem.
 • Pozornost věnujte hygieně při vaření.
 • Zajistěte ochranu domácích miláčků – psů, koček, apod. – zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky.
 • Při cestování do zemí zasažených virem ptačí chřipky dodržujte doporučení vydaná ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Ministerstvem zdravotnictví, tato doporučení najdete na www.mzcr.cz.
 • Nenavštěvujte např. místní trhy s drůbeží.
 • Neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně opracujte (vařením, pečením, apod), virus je zničen při teplotě 70°C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Další informace naleznete na webových stránkách
Ministerstva zemědělství - www.mze.cz,
Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz,
na www.ptaci-chripka.cz a na www.bezpecnostpotravin.cz


Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy, na volném prostoru, u domu, v parku, apod. narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný.Jak v takové situaci postupovat?
 1. zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte,mohlo by dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop
 2. nesnažte se poškodit tento podezřelý předmět, nebo otevřít jeho obal
 3. na podezřelý předmět upozorněte i ostatní osoby ve Vašem okolí
 4. věřte vyobrazeným symbolům na případném obalu předmětu
 5. v případě, že cestuje hromadnou přepravou, tak nález ohlaste pracovníkovi hromadné přepravy
 6. volejte tísňovou linku 112


zdroj: www.ochranaobyvatel.cz